QRM
 • QRM – Quick Response Manufacturing

 • QRM, kort voor Quick Response Manufacturing, is een organisatievorm voor maakbedrijven die het mogelijk maakt om efficiënt verschillende varianten van producten in kleine oplages te produceren. Denk maar hoe we vroeger enkel konden kiezen voor een zwarte wagen. Nu kunnen we een wagen kopen in elke kleur die we wensen. Het is nog nooit in de geschiedenis van de mens mogelijk geweest om zoveel producten te personaliseren naar eigen voorkeuren. Eenmaal besteld, worden die in een mum van tijd geproduceerd en geleverd. Vaak ontvang je enkele werkdagen later al het afgewerkte product.
  • QRM creëert een dynamische organisatie die sneller en gemakkelijker kan inspelen op de eeuwig veranderende behoeftes van de markt. Het is een filosofie die zich bij uitstek leent in een omgeving waar veel verschillende producten in kleine volumes worden gevraagd. QRM focust volledig op het verkorten van de doorlooptijd in plaats van het verlagen van de boekhoudkundige kosten. Het idee hierachter is dat de boekhoudkundige kosten niet de juiste weergave zijn van de kostendrijvers bij het produceren van een product. Het grootste deel van de maakkosten zit meestal in overheadkosten die via de tarieven worden doorgerekend. Die overheadkosten worden echter niet veroorzaakt door het productieproces zelf, maar door de activiteiten die nodig zijn om het productieproces te beheersen.

   Kostenbesparing

   Tijdens een typische doorlooptijd wordt slechts 5% van de tijd effectief besteed aan het bewerken van het product. De resterende tijd staan de producten te wachten op de volgende bewerking. In QRM wordt dit zichtbaar gemaakt via een MCT (Manufacturing Critical-path Time) diagram, die geeft de verhouding weer tussen de volledige doorlooptijd en de daadwerkelijk bewerkingstijd. Dit levert niet alleen een hoog WIP (Work in Progress) kapitaal en dus vastzittend kapitaal op. Er is meer ruimte nodig om de producten te stockeren terwijl ze wachten op de volgende handeling maar ook extra tijd bij magazijniers die alles moeten verplaatsen om de rest van het proces vlot te laten verlopen. QRM lost het probleem van lange wachttijden op door flows te creëren en filevorming bij een specifieke bewerking tegen te gaan.

 • Ontwerp zonder titel 18
  • Filevorming ontstaat wanneer een bepaalde bewerking 100% vol wordt gepland, wat vaak een standaardpraktijk is wanneer men enkel oog heeft voor kostenbesparingen. Wanneer een bewerking volledig volgepland is, is er geen ruimte om eventuele verstoringen op te vangen. Deze verstoringen zorgen er voor dat het volgende product langer moet wachten op die bewerking. De vertragingen stapelen op en de wachttijd loopt hoger op. Hoe dichter je bij een bezettingsgraad van 100% komt, des te sneller de doorlooptijd op loopt.

  • Naarmate er meer reservecapaciteit wordt voorzien, hoe gemakkelijker de verstoringen opgevangen kunnen worden. Zo heb je meer vat op de doorlooptijd. De QRM-oplossing is om nooit meer dan 80% van de capaciteit in te plannen.

   De complexiteit van het volledige proces zorgt er ook voor dat er meer tijd geïnvesteerd moet worden voor de planners en het administratieve personeel. Dit veroorzaakt kosten die kunnen oplopen tot wel 4x de maakkost zelf. De potentiële winst is dus veel hoger bij het verlagen van de doorlooptijd dan bij het optimaliseren van de maakprocessen.

   Voordelen QRM

   De focus op doorlooptijd levert een groot voordeel voor klanten. De klant ontvangt sneller de bestelde artikelen en zal bijgevolg ook minder bijkomende kosten moeten betalen. Zo worden spoedorders en bijhorende extra kosten een deel van het verleden gezien bestellingen altijd zo snel mogelijk geleverd worden. Zo bemachtigt het bedrijf een sterke positie op de markt en kunnen ze bij gevolg meer orders binnenhalen.

   Om de doorlooptijd permanent laag te houden, wordt het aangeraden om met product-georiënteerde teams te werken. Wanneer er volgens productgroep/markt (Focussed Target Market Segment FTMS) gewerkt wordt, zal de efficiëntie van het team exponentieel toenemen. Crosstraining is bij dergelijke teams van cruciaal belang. Medewerkers worden opgeleid om op verschillende werkplekken inzetbaar te zijn. Enkel zo kan er open en directe communicatie plaats vinden en kunnen collega’s gemakkelijk werk overnemen van andere teamleden door bijvoorbeeld ziekte. Wanner er zich tijdelijk bottlenecks voordoen kunnen die gemakkelijk opgelost worden. Crosstraining zorgt ervoor dat medewerkers meer inzicht krijgen in het volledige productieproces en worden ze meer betrokken bij de organisatie. Optimalisaties zullen beter op elkaar afgestemd zijn en met open armen ontvangen worden. Zo wordt er over het volledige bedrijf geoptimaliseerd in plaats van enkel plaatselijke verbeteringen door te voeren.

  • Leiderschap en QRM

  • Het werken in teams vraagt om een specifieke leiderschapsstijl. De teams werken het best wanneer ze voldoende autonomie krijgen, verantwoordelijkheden kunnen opnemen en beslissingsbevoegdheid krijgen. De medewerkers beschikken namelijk over de nodige kennis en ervaring om gegronde beslissingen te nemen. Dat betekent dat teamleiders eerder de rol van coach opnemen om het team te ondersteunen. Doordat de mensen in de organisatie zelf invloed kunnen uitoefenen op hun werkzaamheden en gecoacht worden, ervaring zij meer voldoening in hun werk, ervaren ze minder stress en zullen ze tevreden en gemotiveerd zijn.

   QRM vraagt dus een verandering van de volledige bedrijfsvoering die best gradueel aangepakt wordt. Wanneer de change juist aangepakt wordt, zal QRM altijd leiden tot een bedrijf dat beter voorbereid is op uitdagingen van de moderne wereld.

   Denk je dat QRM jouw productieproces naar een hoger niveau zou kunnen tillen? 

   • Neem contact met ons op en we bekijken samen de weg naar succes.